BabyGym

BabyGym predstavuje skupinové cvičenie pre detičky od 4 mesiacov do 6 rokov, kde hravou a zábavnou formou podporujeme ich správny psychomotorický vývin za sprievodu hudby, básničiek a pesničiek, s využitím veľkého množstva zaujímavých pomôcok.
 • detičky cvičia v sprievode svojich rodičov, alebo iných rodinných príslušníkov
 • dbáme na aktívnu spoluprácu rodič – dieťa, čím dochádza k utužovaniu ich vzájomného vzťahu
 • rešpektujeme individuálne potreby detičiek, dbáme na ich aktuálnu úroveň pohybových zručností či rozumových schopnosti
 • podporujeme schopnosť detí presadiť sa v kolektíve a ich samostatné konanie v ňom
 • cvičíme na boso, čo vedie k zdravému vývinu chodidla a správnemu držaniu telíčka
Babygym

4 - 6 mesiacov

6 - 9 mesiacov

9 - 12 mesiacov

1 - 2 roky

2 - 3 roky

3 - 5 rokov

PRE KOHO JE VHODNÁ?

 • skupina je určená pre detičky, ktoré ovládajú 1. vzpriamenie

ČO SA NAUČÍTE?

 • ako správne manipulovať s bábätkom, ako ho dvíhať a ukladať na podložku a tiež jednotlivé polohy na nosenie dieťatka v náručí
 • získate inšpirácie pre spoločné aktivity v domácom prostredí
 • dozviete sa dôležité informácie ohľadne psychomotorického vývinu detí, načo prikladať dôraz a naopak, čomu sa vyvarovať
 • ako stimulovať a nabádať bábätká k pretáčaniu z chrbátika na bruško

Detičky v tomto období prechádzajú 1. vzpriamením (tzv. pasenie koníčkov), v tejto polohe cvičíme a motivujeme ich ku hre pre lepšie získanie rovnováhy. Počas lekcie aktívne využívame balančné pomôcky (fitlopty, overbally, masážne senzomotorické pomôcky), pomocou ktorých zlepšujeme rovnovážne reakcie a svalovú súhru. Do lekcií zaraďujeme tiež rytmické cvičenia, ktoré výrazne pomáhajú celkovému zdravému vývinu dieťatka nie len po psychickej, ale aj intelektuálnej či pohybovej stránke.

Lekcia trvá 45 minút.

ČO POTREBUJETE?
 • látkovú plienku a deku
 • pohodlné oblečenie pre dieťatko (body, tepláky, ponožky) i rodiča
 • dobrú náladu

PRE KOHO JE VHODNÁ?

 • skupina je určená pre detičky, ktoré ovládajú 2. vzpriamenie a pretáčajú sa z chrbátika na bruško

ČO SA NAUČÍTE?

 • ako správne manipulovať s dieťatkom, ako ho dvíhať a ukladať na podložku a tiež jednotlivé polohy na nosenie dieťatka v náručí
 • získate inšpirácie pre spoločné aktivity v domácom prostredí
 • dozviete sa dôležité informácie ohľadne psychomotorického vývinu detí, načo prikladať dôraz a naopak, čomu sa vyvarovať
 • ako stimulovať a nabádať detičky k pretáčaniu z chrbátika na bruško a k 2. vzpriameniu
 • prečo je pre dieťatko dôležité nevynechať vývinové štádium lezenia (štvornožkovania) a mnohé iné

V tomto období dochádza k mnohým výrazným zmenám – dieťatko sa pretáča z chrbátika na bruško a opačne, plazí sa, dvíha panvu nad podložku, učí sa zvládnuť šikmý sed, z ktorého sa postupne dostáva do sedu, kľačí, hojdá sa na kolienkach v polohe na štyroch, vzpriamuje sa na kolenách opierajúc sa o vyvýšenú podložku. Na konci tohto obdobia zvláda koordinované a symetrické lezenie. Na lekciách podporujeme a rozvíjame dosiahnutú motoriku dieťaťa, využívame balančné pomôcky, podporujeme orientáciu v priestore a tým cielene prehlbujeme vzťah a dôveru medzi rodičom a dieťatkom.

Lekcia trvá 45 minút.

ČO POTREBUJETE?
 • látkovú plienku a deku
 • pohodlné oblečenie pre dieťatko (body, tepláky, ponožky) i rodiča
 • dobrú náladu

PRE KOHO JE VHODNÁ?

 • skupina je určená pre detičky, ktoré sa plazia, lezú v polohe na štyroch, sedia, stavajú sa popri opore, robia prvé kroky

Detičky v tomto období prechádzajú v individuálnom tempe od lezenia cez „chôdzu“ popri opore až k prvým samostatným krokom. Lezenie je pre správny motorický vývin a posilnenie celého telička veľmi dôležité. Preto deťom na lekciách ponúkame lákavé prekážky, ktoré s nadšením prekonávajú a trénujú lezenie a pohyb v sťažených podmienkach- schody, tunely, balančné a nerovné povrchy, šikmé plochy... Ďalšími zaujímavými pomôckami rozvíjame tiež jemnú motoriku a rytmickú schopnosť, zaraďujeme cviky s jednoduchou akrobaciou. Učíme sa fungovať v kolektíve.

Lekcia trvá 45 minút.

ČO POTREBUJETE?
 • pohodlné oblečenie pre dieťatko (body, tepláky, ponožky) i rodiča
 • dobrú náladu

PRE KOHO JE VHODNÁ?

 • skupina je určená pre detičky, ktoré samostatne chodia v priestore bez pomoci

ČO SA NAUČÍTE?

 • pracovať v kolektíve
 • spolupracovať s lektorom a ostatnými kamarátmi
 • rešpektovať základné pravidlá
 • ako rozvíjať jemnú i hrubú motoriku
 • reagovať na výzvy a nové podnety
 • vnímať farby a tvary
 • cvičením podporujeme správny vývin chodidla

Detičky sa tomto období začínajú pozerať na svet z inej perspektívy, nakoľko dokážu samostatne chodiť a je ťažké udržať ich pozornosť. Práve preto počas lekcie dochádza k  dynamickému striedaniu cvičení, hier a činností, ktoré vyhovujú charakteru detí v tomto období. Vyberáme predovšetkým také pohybové činnosti, ktoré deti zvládnu, aby mali pocit úspechu, ale aj také, aby sa posúvali vpred. Cvičenie prebieha za doprovodu hudby, básničiek a pesničiek, čo pozitívne vplýva na rozvoj reči a vnímanie rytmu. Učíme sa zdolávať prekážky, podliezame, preliezame, skáčeme, vyliezame, hádžeme, orientujeme sa v priestore, beháme, reagujeme na povel...

Lekcia trvá 45 minút.

ČO POTREBUJETE?
 • pohodlné športové oblečenie pre dieťatko, pančušky prosím NIE
 • pohodlné oblečenie pre maminku (tatinka)
 • dobrú náladu

PRE KOHO JE VHODNÁ?

 • skupina je určená pre detičky, ktoré dokonale ovládajú koordinovanú chôdzu, beh a dokážu sa sústrediť na práve vykonávanú aktivitu

ČO SA NAUČÍTE?

 • pracovať v kolektíve pod taktovkou prvej „cudzej“ autority- lektorky
 • rešpektovať pravidlá a základné povely
 • rozoznávať farby, tvary, materiály
 • ako rozvíjať jemnú i hrubú motoriku, základné gymnastické zručnosti
 • učíme sa skákať, vyskakovať, preskakovať, zoskakovať, podliezať, preliezať
 • rozvíjať koordinačné schopnosti
 • cvičením podporujeme správny vývin chodidla
 • učíme sa jednoduché tanečné prvky a variácie
 • budovať tolerantný prístup k ostatným a trpezlivosť

Lekcia trvá 45 minút.

ČO POTREBUJETE?
 • pohodlné športové oblečenie pre dieťatko, pančušky prosím NIE
 • pohodlné oblečenie pre maminku (tatinka)
 • dobrú náladu

PRE KOHO JE VHODNÁ?

 • skupina je určená pre detičky, ktoré navštevujú materskú školu

Ideálne obdobie na zapojenie detí do záujmovej pohybovej činnosti, kde sa osamostatňujú a učia sa spolupracovať medzi sebou. Počas lekcie dochádza k aktívnej spolupráci rodič-dieťa, čím si utužujú svoj vzťah.

Dôraz kladieme predovšetkým na všeobecnú pohybovú prípravu, ktorá je v tomto období veľmi dôležitá, aby nedochádzalo k jednostrannému zaťažovaniu niektorých svalových skupín.

Rozvíjame základné kondičné a koordinačné schopnosti.

Pozornosť venujeme aj základnej gymnastickej príprave.

Podporujeme zdravý vývin chodidla a správne držanie tela prostredníctvom moderných senzomotorických a balančných pomôcok a prácou s hlbokým stabilizačným systémom.

Vychádzame z možnosti detskej pozornosti, často striedame činnosti, nakoľko si uvedomujeme, že pre deti by malo byť cvičenie predovšetkým zábava a tým vytvárame u detí pozitívny vzťah ku športu aj do budúcnosti.

Veľa beháme, skáčeme, hádžeme, vyliezame, podliezame....a tešíme sa z pohybu.

Lekcia trvá 60 minút.

ČO POTREBUJETE?
 • Ľahké a pohodlné športové oblečenie pre dieťatko, pančušky prosím NIE
 • pohodlné oblečenie pre maminku (tatinka)
 • dobrú náladu